Program Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

Sala Ziemi, PCC, Międzynarodowe Targi Poznańskie: 12-13 kwietnia 2022, Poznań

KUP BILET NA KONGRES Paneliści POBIERZ PROGRAM KBP W PDF
 Dzień 1, wtorek, 12.04.2022

  8.30 – 10.00

 

Rejestracja gości i uczestników. Poranna kawa  

10.00 – 10.10

 

Oficjalne otwarcie.

- Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

- Tomasz Kobierski, Prezes Grupy MTP

 

10.10 – 10.25

 

Wystąpienie programowe KBP

Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

 

10.25 – 11.00

 

Wystąpienia zaproszonych Gości

- Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

- Marek Zuber, Ekonomista, analityk rynków finansowych

Perspektywy makroekonomiczne w okresie po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie - prezentacja

 

11.00 – 13.00

 

Sesja I - DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO

Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego

Paneliści:

- Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

- Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

- Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA

- Jan Styliński, Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa

- Agnieszka Wickel, Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych GDDKiA

- Agnieszka Klajda, Dyrektor ds. Obsługi Prawnej Inwestycji PSE SA

- Dariusz Koba, Członek Rady Zamówień Publicznych

- Piotr Nowak, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego TORPOL S.A.

- Mariusz Rymarz, Radca Prawny, Kierownik Działu Prawnego Mota-Engil Central Europe SA

- Przemysław Dziąg, Radca Prawny, Polski Związek Firm Deweloperskich

- Mariusz Ścisło,  Pełnomocnik ZG SARP ds. legislacji

- Michał Gil, Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

- dr Joanna Dziedzic-Bukowska, Towarzystwo Urbanistów Polskich

 

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora budownictwa.

·  Czy rozwiązania prawne wprowadzone w nowym Pzp usprawniły udzielanie i wykonywanie zamówień w sektorze budownictwa?

·  Jak doprowadzić do większego zrównoważenia pozycji stron umów w sektorze budownictwa i infrastruktury (zamawiający – wykonawca).

·  Wystąpienie nieprzewidywalnych zmian okoliczności po zawarciu umowy – ocena funkcjonowania nowego Pzp. Wzrost cen materiałów i kosztów wykonania robót w wyniku wojny w Ukrainie jako nieprzewidywalna zmiana okoliczności uzasadniająca modyfikację zawartych kontraktów na podstawie przepisów Pzp.

·  Poszerzenie stosowania jakościowych kryteriów oceny ofert.

 

Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami. Wpływ wojny w Ukrainie na realizowane kontrakty – jakie rozwiązania prawne zapobiegną kolejnej fali sporów?

·  Dlaczego liczba ugód między zamawiającymi publicznymi a wykonawcami jest (w porównaniu do liczby sporów) tak niska?

·  Jakie są prawne i pozaprawne bariery zwiększenia udziału ugodowego (polubownego) rozstrzygania sporów z perspektywy zamawiających publicznych?

·  Jakie rozwiązania prawne są konieczne w związku z wpływem wojny w Ukrainie na realizację zawartych kontraktów infrastrukturalnych?

 

Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.

·  Reforma planowania przestrzennego – przyczyny i potencjalne skutki.

·  Obliczenie intensywności zabudowy – problemy z definicją powierzchni całkowitej. Stosunek ustawy o planowaniu przestrzennym do Polskich Norm.

 

13.00 – 13.45

 

Przerwa na lunch

 

14.00 – 15.30

 

Sesja II - EKONOMIA I FINANSE

Przewodniczący: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

Paneliści:

- Jakub Chojnacki, V-ce Prezes / CFO PORR SA

- Robert Kasprzak, V-ce Prezes BOŚ Bank SA

- Radosław Kwiecień, Członek Zarządu BGK

- Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu Strabag sp. z o.o.

- Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

 

·   Źródła finansowania inwestycji publicznych i inwestycji prywatnych do 2030 r.

·   Polski Ład: szansa czy zagrożenie?

·   Relacje: branża budowlana vs. banki/ubezpieczyciele; zaufanie vs. właściwa komunikacja

·   Potencjał banków/ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa w obliczu wyzwań inwestycyjnych; rola publicznych zamawiających i strony rządowej

·   Co dalej z polskimi firmami budowlanymi po zakończeniu boomu budowlanego?

·   Wpływ transformacji klimatycznej i ESG na sytuację sektora budownictwa

·   Finansowanie innowacji w sektorze budownictwa

 

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

 

15.45 -  17.30

 

Sesja III - RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE

Przewodniczący: Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Wprowadzenie:

- dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

- Michał Wysłocki, Prawnik, Ekspert prawa zatrudniania cudzoziemców, właściciel Wysłocki Immigration Law Service

Paneliści:

- Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawod. w Ministerstwie Edukacji i Nauki

- Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

- prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

- Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu Fakro sp. z o.o.

- Cezary Mączka, Ekspert rynku pracy

- prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

- dr inż. Jerzy Świniański, Pełnomocnik Zarządu, Prokurent Keller Polska

 

Jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej

· Wyzwania w kontekście zachęcenia młodzieży do nauki w szkołach branżowych

· Sposób wzmocnienia kształcenia branżowego poprzez większy udział biznesu w kształceniu

· Rola instytucji publicznych w promocji szkolnictwa branżowego

Rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu

·  Kształt szkolnictwa wyższego – stan obecny i wyzwania przyszłości

· Uprawnienia budowlane w kontekście nauczania na kierunkach inżynieryjnych

· Koordynacja programów nauczania

Prawo-wizerunek-warunki, czyli oczekiwania prawne i pakiet korzyści zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży

·  Wyzwania rynku pracy w kontekście zmieniających się oczekiwań nowych pokoleń pracowników

· Systemowe budowanie wizerunku branży oraz rola różnych grup w tym zakresie (aparat państwowy, biznes, instytucje rynku pracy)

· Sposoby pozyskiwania pracowników niezbędnych do spełnienia rosnących oczekiwań w stosunku do branży

20.30 – 24.00

Gala wieczorna połączona z koncertem

 

 

OKRĄGŁY STÓŁ 

14.00 -15.30

Rynek Pracy i Kształcenie

Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Paneliści:

- Michał Wysłocki, Prawnik, Ekspert prawa zatrudniania cudzoziemców, właściciel Wysłocki Immigration Law Service

- dr inż. Jarosław Górecki, Adiunkt, Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich.

- dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

 

Dzień 2, środa, 13.04.2022

8.30 –  9.30

Poranna kawa

 

9.30 – 11.15

Sesja IV

BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE. Inwestycje i realizacje – szanse i zagrożenia

Przewodniczący: Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Prowadzenie: Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Drawbridge

Paneliści:

- Radosław Kantak, Członek Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny

- Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA

- Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

- Włodzimierz Mucha, V-ce Prezes Zarządu PSE SA

- Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

- Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA

- Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

- Waldemar Wójcik , Członek Zarządu Strabag sp. z o.o.

- Marek Zuber, Ekonomista, analityk rynków finansowych

- Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 

·  Budownictwo kubaturowe i przemysłowe

·  Budownictwo drogowe i kolejowe

·  Budownictwo hydrotechniczne

·  Budownictwo energetyczne i OZE

·  Budownictwo komunalne

 

11.15 – 12.45

Sesja V - INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Współprowadzący:

prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego

Paneliści:

- Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

- Radosław Borkowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Somfy

- Lidia Dziurzyńska-Leipert, Radca prawny, Partner w Praktyce Nieruchomości i Budownictwa w Kancelarii CMS

- dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

- Kamil Marjanek, Dyrektor Zarządzający Foamax

- dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

- dr inż. Tomasz Piotrowski - ekspert Ministerstwa Rozwoju i Technologii

- Wiktor Piwkowski, Prezes Zarządu Fundacji PZITB

 

BIM – wspólna prezentacja Komitetów: „Innowacje i nowe technologie” oraz „Dobre prawo - dobre budownictwo”; technologie, wdrożenia, aspekty prawne

·  BIM w Europie i na świecie

·  Zrealizowane projekty BIM Edukacja i BIM Standard PL, literatura krajowa,   dorobek działań instytucji pozarządowych jako baza wyjściowa  i ocena istniejącego stanu przygotowania metodologicznego do dalszego procesu wdrożeniowego

·  Projekty pilotażowe jako system weryfikacji prac przygotowawczych

·  BIM w aspekcie prawnym – normalizacja, prawa autorskie, zamówienia publiczne, zarządzanie obiektami

·  BIM a Prawo budowlane

·  Wykorzystanie metodyki BIM w procesie administracyjnym przygotowania i realizacji inwestycji

·  Projekt uchwały Kongresu w sprawie BIM

Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie

· Diagnoza stanu obecnego wraz ze wskazaniem  przeszkód i ułatwień w realizacji inwestycji i rozwoju firm w Polsce i UE

· Wskazanie kierunków zmian w celu ułatwienia wdrażania innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie Polskim i Europejskim

· Innowacyjne rozwiązania w technologii materiałów budowlanych

 

Ślad węglowy  - wyzwania przed budownictwem niskoemisyjnym

· Emisyjność w budownictwie na tle innych branż – Polska i świat;

· Ślad węglowy jako miara emisyjności; system oceny wpływu wyrobów i obiektów budowlanych; deklaracje środowiskowe (EPD); stan harmonizacji/standaryzacji;

· Emisyjność w taksonomii; skutki finansowe dla produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, produkcji budowlano-montażowej oraz utrzymania obiektów budowlanych.

 

12.45 – 13.00

Przerwa kawowa

 

13.00 – 14.30

 

Sesja VI - ENERGIA I ŚRODOWISKO

Przewodnicząca: Ewelina Karp-Kręglicka, V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor Biura zakupów, jakości i ochrony środowiska, Budimex SA

Prowadzenie:

- Michał Bork, radca prawny, Counsel w Praktyce Nieruchomości i Budownictwa w Kancelarii CMS

- Aleksander Grabecki, adwokat, Senior Associate w Praktyce Nieruchomości i Budownictwa w Kancelarii CMS

Paneliści:

- Agnieszka Tarnawa, Dyrektor Rozwoju Biznesu Skanska

- Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA

- Maciej Lewicki, Radca Prawny Budimex SA

- Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE SA

- Agnieszka Skorupińska, Adwokat, Partner i Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska Kancelarii CMS

- Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu JT SA

- Patryk Wełnicki, Lider Praktyki Technicznej, Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA

- Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 

Unijna idea gospodarki o obiegu zamkniętym a krajowe bariery związane z ponownym wykorzystaniem materiałów z budowy  i rozbiórek

· Podstawowe cele UE w zakresie gospodarki odpadami budowlano-rozbiórkowymi.

· Kluczowe definicje na gruncie polskich i unijnych przepisów o odpadach.

· Luki prawne i spory interpretacyjne na gruncie krajowych przepisów o odpadach jako istotna bariera w rozwoju idei GOZ.

· Wpływ istniejących barier prawnych na osiągnięcie przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju.

· Przykładowe rozwiązania usprawniające.

 

Skutki nowelizacji uooś dla procesu inwestycyjnego

·  Wpływ nowelizacji uooś na czas uzyskiwania zezwoleń inwestycyjnych

·  Wpływ na postępowania przetargowe

·  Wpływ na zawarte umowy

 

Makrootoczenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego wpływ na decyzje inwestycyjne w Polsce

· Transformacja energetyczna jako czynnik wpływający na zmianę sposobu myślenia o systemie elektroenergetycznym oraz kreujący nowe, nieznane wcześniej wyzwania dla jego rozwoju

· Prognozowana zmiana struktury sektora wytwarzania energii  elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

· Wymagane inwestycje w sieci przesyłowej spowodowane postępującym procesem transformacji energetycznej

 

Kodeks Dobrych Praktyk dla branży elektroenergetycznej – prezentacja

14.30 – 15.00

 

Sesja podsumowująca i zamykająca KBP

Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

 

15.00 – 15.45

Lunch

  

OKRĄGŁE STOŁY 

9.30 – 11.00

Zielone Otwarcie Budownictwa

Przewodnicząca: Angelika Szufel, Adwokat, Senior Associate w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii CMS

Prowadzący:

- Marcin Bejm, Adwokat, Partner kierujący Praktyką Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii CMS

- Wojciech Homik, Dyrektor Generalny Layher sp. z o.o.

- Jerzy Karwelis, Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi, Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

- Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu Arcadis sp. z o.o.

- Joanna Plaisant, Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju Arcadis sp. z o.o.

 

· ESG – raportowanie i strategie zrównoważonego rozwoju

· Europejski Zielony Ład – cele europejskiej taksonomii i ich wpływ na rynek infrastrukturalny

· Konieczny zakres transformacji rynku budowlanego celem zachowania dostępu do rynków zagranicznych oraz instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

 

11.15 – 12.45

Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych

Przewodniczący: Józef Zubelewicz, Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud SA

 

·     PZPB - Polski Związek Pracodawców Budownictwa

·     PCOCE - Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

·     ECC BIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

·     ZOPI – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

·     PZFD – Polski Związek Firm Deweloperskich

·     PKD – Polski  Kongres Drogowy

·     OIGD – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

·     Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

·     Polskie Towarzystwo Politechniczne

·     IGG – Izba Gospodarcza Gazownictwa

·     Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

·     IGTL – Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

·     PZPK - Polski Związek Producentów Kruszyw

·     POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi

·     IGEOS - Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

 

v.8.04

PROGRAM KBP Skontaktuj się z nami