Podsumowanie realizacji postulatów I edycji Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

I edycja Kongresu Budownictwa Polskiego mająca miejsce w 2022 roku, zakończyła się sformułowaniem 19 postulatów będących rekomendacjami dla branży i administracji państwowej. Zbliżająca się kolejna edycja KBP, która odbędzie się w styczniu 2024 roku rozpocznie się właśnie od podsumowania realizacji wskazanych postulatów.

W związku z planowanym podsumowaniem kilku miesięcy pracy nad wymienionymi punktami, odbędzie się wystąpienie programowe Przewodniczącego Rady Programowej II Kongresu Budownictwa Polskiego - Dariusza Blochera, Prezesa Zarządu Unibep SA oraz Józefa Zubelewicza, Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych. 

Sformułowane w 2022 roku postulaty to:

 1. Poddanie nowego prawa zamówień publicznych ponownej ocenie po dwóch latach jego funkcjonowania; dokonanie ewentualnych zmian.
 2. Niezwłoczne wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora budownictwa wobec istotnego i nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie na realizowane i nowe kontrakty.
 3. Udoskonalenie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w kontraktach publicznych.
 4. Zrównoważenie ryzyk kontraktowych w umowach na roboty budowlane w segmencie publicznym.
 5. Rozwiązanie problemu nazbyt pochopnego uruchamiania gwarancji i naliczania kar umownych przez publicznych zamawiających.
 6. Zaangażowanie biznesu w szkolnictwo zawodowe (model dualny, biznes uczy).
 7. Doskonalenie modelu szkolnictwa wyższego w zawodzie inżyniera.
 8. Ułatwienia zatrudniania cudzoziemców (szczególnie spoza UE).
 9. Wprowadzenie polskiej normy BIM zgodnej z normą PN-EN ISO 19650 oraz obowiązku stosowania narzędzi BIM dla realizacji przedsięwzięć budowlanych do Prawa zamówień publicznych.
 10. Wyroby budowlane posiadające deklaracje środowiskowe III typu potwierdzają status zrównoważonej środowiskowo działalności i powinny być priorytetem w realizacji publicznych przedsięwzięć na polskim rynku. 
 11. Usprawnienie działania zasady dot. tzw. wzajemnego uznawania - innowacyjny wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w jednym kraju członkowskim UE może być legalnie wprowadzony w innym państwie członkowskim. 
 12. Skrócenie czasu wydawania zezwoleń inwestycyjnych. 
 13. Potwierdzenie, że proces budowlany może prowadzić do powstawania produktów ubocznych. 
 14. Zdefiniowanie miejsca wytworzenia odpadów oraz zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia w odniesieniu do prostych metod odzysku prowadzonych na zapleczu budowy w ramach zamkniętego procesu budowlanego. 
 15. Powołanie stałej platformy do dialogu ze stroną publiczną nt. koniecznych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, Taksonomią EU i raportowaniem ESG. 
 16. Edukacja i szkolenia firm podwykonawczych i poddostawczych w obszarze działalności zrównoważonej środowiskowo w celu utrzymania pozycji w łańcuchach dostaw. 
 17. Wypracowanie standardu klasyfikacji placów budów jako zgodnego z wytycznymi Taksonomii UE i celami Europejskiego Zielonego Ładu. 
 18. Systemowe rozwiązanie problemu niewystarczającej odporności procesów inwestycyjnych na zmieniające się warunki ekonomiczne (niekontrolowane wzrosty cen, niedobory zasobów). 
 19. Interwencyjne rozwiązanie problemu braku waloryzacji albo iluzorycznej waloryzacji kontraktów w toku jako szczególnie istotnej bariery rozwoju budownictwa w kolejnych latach. 

Kongres Budownictwa Polskiego to dwudniowe spotkanie przedstawicieli i ekspertów sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad. II edycja Kongresu Budownictwa Polskiego odbędzie się 29-30 stycznia 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Bilety na wydarzenie można zakupić przez platformę tobilet.pl. Zakupiony bilet upoważnia również do wstępu na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. 

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego są: Grupa MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.