Okrągły Stół „Rola Kobiet w Budownictwie”

Podziel się

Podstawowym celem obrad jest zainicjowanie ruchu kobiet w budownictwie na rzecz wyrównania ich szans na rynku pracy

Moderatorzy

Wiktor Piwkowski, ekspert ds. rynku budownictwa i infrastruktury, Fundacja PZITB

Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI, Wspólnik Zarządzający Kancelarii HOOGELLS Oleksiewicz

  • Równość płac kobiet i mężczyzn
  • Udział kobiet w procesach zarządczych
  • Mobbing i wykluczenia
  • Konkluzje i postulaty. Rekomendacja Uchwały II Kongresu Budownictwa Polskiego

Zakres tematyczny koncentruje się problematyce: rozwoju zawodowego, równości płac oraz przeciwdziałaniu mobbingowi kobiet w miejscu pracy

Na etapie przygotowań obrad zdiagnozowano, że istnieje już szereg samoistnych inicjatyw kobiet, które realizują tożsame cele. Są to np. Mentoring F2F ( Kraków), PROKO (Warszawa), Raport ws. Dyskryminacji Kobiet w Budownictwie (PZPB) czy Nowa Ja (Facebook) i Baba z Budowy (Facebook). Istnieje współpraca zagraniczna z Dirty Sisterhood (USA). Wszystkie te działania łączy jedna zasada: kobiety pomagają kobietom, nie proszą, lecz domagają się swoich praw

Zakłada się, że w wyniku Okrągłego Stołu Kobiet powstanie:

  • koalicja organizacji oraz polaryzacja działań wokół ustalonych celów Koalicja będzie miała charakter deklaracji o współpracy, bez konieczności jej formalizowania oraz zachowaniu pełnej samodzielności uczestniczących w niej podmiotów. Zadaniem koalicji będzie jedynie wybór wspólnych celów i koordynacja działań oraz jednolita reprezentacja ruchu kobiet. Koalicja przygotuje propozycję zasad współpracy skierowaną do firm sektora budownictwa i innych instytucji, w której zostaną zawarte warunki przestrzegania praw kobiet w ich działalności a przez to włączenia się do organizowanego ruchu kobiet
  • wzajemne wsparcie - kobiety dla kobiet, będzie realizowane przez rozwijaną w kraju sieć mentoringu, w której doświadczone kobiety pomagają innym kobietom wspierając je w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych