Obszary tematyczne

Podziel się

Ponad 50 panelistów Kongresu Budownictwa Polskiego 2024 poruszy tematy z sześciu obszarów tematycznych.

Główne zagadnienia Kongresu Budownictwa Polskiego 2024:

Budownictwo i infrastruktura

 • Geopolityczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki Polski, w szczególności sektora budownictwa i infrastruktury.
 • Krótko i średnioterminowa perspektywa dla polskiego rynku budownictwa.
 • Kapitał międzynarodowy i firmy zagraniczne na rynku budownictwa polskiego. Ochrona polskiego rynku usług budowlanych.
 • Eksport polskich usług i materiałów
 • Szanse i zagrożenia realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Innowacje i nowe technologie

 • Czy sztuczna inteligencja może pomóc budownictwu i infrastrukturze?
 • Robotyzacja, cyfryzacja, prefabrykacja, budownictwo modułowe i prefabrykowane, sztuczna inteligencja – perspektywy, oczekiwania, rzeczywistość

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo

 • Najważniejsze zmiany prawne na rynku budowlanym 2021 – 2023. Wyzwania dla wykonawców na lata 2024-2026.
 • Prawo zamówień publicznych – ocena funkcjonowania po 3 latach obowiązywania (perspektywa wykonawców i zamawiających publicznych).
 • Jakie korzyści przyniosło nowe Pzp? Czy pozytywnie wpłynęło na konkurencyjność firm i efektywność realizacji inwestycji?
 • Jakie zmiany w Pzp są potrzebne? Czy konieczna jest ochrona polskiego rynku przed wykonawcami spoza UE?
 • Nowe otwarcie w publicznych kontraktach budowlanych – oczekiwania wykonawców co do zmian prawnych v. możliwości zamawiających
 • Czy obecne wzorce kontraktów stosowanych przez głównych zamawiających pozwalają efektywnie realizować inwestycje budowlane i unikać sporów?
 • Jakich zmian w kontraktach, zasadach ich realizacji oraz standardach współpracy oczekują wykonawcy?
 • Jak usprawnić obecny system rozstrzygania sporów na tle inwestycji budowlanych (mediacje i arbitraż v. specjalistyczne wydziały do spraw budowlanych w sądach powszechnych)?

Rynek pracy i kształcenie

 • Zagrożenia na rynku pracy i kształcenia kadr.
 • Strategiczny program poprawy wizerunku budownictwa.
 • Rola kobiet w budownictwie - wyrównywanie szans. Przedstawienie wniosków i postulatów obrad Okrągłego Stołu „Kobiety w budownictwie” - równość płac kobiet i mężczyzn, udział kobiet w procesach zarządczych, mobbing i wykluczenia

Energia i Środowisko

 • Polityka klimatyczna UE i Polski – wyzwania, szanse i zagrożenia.
 • Podsumowanie dotychczasowych regulacji dot. przetwarzania odpadów na rynku budowlanym.
 • Wpływ regulacji ESG na łańcuch dostaw w obszarze budownictwa.
 • Dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych (ang. Green Claims Directive) vs. greenwashing
 • Transformacja energetyczna – wyzwania i perspektywa dla Wykonawców,
 • Strategiczny program modernizacji sieci przesyłowych w kontekście rozwoju rynku OZE,
 • Program rozwoju energetyki jądrowej oraz projektów offshore w Polsce – stan obecny, udział polskich firm
 • Transformacja ciepłownictwa systemowego - perspektywa inwestycyjna, zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Ekonomia i finanse

 • Ekonomia i finanse obszaru budownictwa i infrastruktury
 • Rozwój polskich firm budowlanych w perspektywie 10-15 lat
 • Źródła finansowania firm budowlanych: banki, giełda, fundusze private equity,
 • Gwarancje dla rynku budowlanego – ubezpieczenia, reasekuracje.
 • Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych: fundusze krajowe, kapitał międzynarodowy, PPP
 • Finansowe bariery związane z wykorzystaniem nowych technologii w budownictwie: perspektywa startupu vs. firmy budowlanej; finansowanie startupów w budownictwie.