Ramy Programowe Kongresu

Podziel się

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Opracowane obszary to:

 • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo
 • Ekonomia i finanse
 • Rynek pracy i kształcenie
 • Budownictwo i infrastruktura
 • Energia i Środowisko
 • Innowacje i nowe technologie

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo - zagadnienia

  • Nowe Prawo Zamówień Publicznych – ocena z perspektywy sektora budownictwa.
  • Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami. Wpływ wojny w Ukrainie na realizowane kontrakty – jakie rozwiązania prawne zapobiegną kolejnej fali sporów?
  • Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym – ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.

Ekonomia i finanse - zagadnienia

  • Źródła finansowania inwestycji publicznych i inwestycji prywatnych do 2030r.
  • Polski Ład: szansa czy zagrożenie?
  • Relacje: branża budowlana vs. banki/ubezpieczyciele; zaufanie vs. właściwa komunikacja.
  • Potencjał banków/ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa w obliczu wyzwań inwestycyjnych; rola publicznych zamawiających i strony rządowej.
  • Co dalej z polskimi firmami budowlanymi po zakończeniu boomu budowlanego?
  • Wpływ transformacji klimatycznej i ESG na sytuację sektora budownictwa.
  • Finansowanie innowacji w sektorze budownictwa.

Rynek pracy i kształcenie - zagadnienia

  • Jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej
  • Rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu
  • Prawo-wizerunek-warunki, czyli oczekiwania prawne i pakiet korzyści zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży

Budownictwo i infrastruktura - zagadnienia

  • Budownictwo kubaturowe i przemysłowe.
  • Budownictwo drogowe.
  • Budownictwo kolejowe.
  • Budownictwo hydrotechniczne.
  • Budownictwo energetyczne i OZE.
  • Budownictwo komunalne.

 Innowacje i nowe technologie - zagadnienia

  • BIM – wspólna prezentacja Komitetów: „Innowacje i nowe technologie” oraz „Dobre prawo - dobre budownictwo”; technologie, wdrożenia, aspekty prawne
  • Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie
  • Ślad węglowy  - wyzwania przed budownictwem niskoemisyjnym.

Energia i Środowisko - zagadnienia

  • Unijna idea gospodarki o obiegu zamkniętym a krajowe bariery związane z ponownym wykorzystaniem materiałów z budowy  i rozbiórek.
  • Skutki nowelizacji uooś dla procesu inwestycyjnego.
  • Makrootoczenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego wpływ na decyzje inwestycyjne w Polsce.
  • Kodeks Dobrych Praktyk dla branży elektroenergetycznej – prezentacja